Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna ook aangeduid als voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.
 Contractsprijs: de prijs welke op grond van de Overeenkomst aan YourVisa verschuldigd is in verband met het verrichten van diensten;
2. Diensten: iedere vorm van dienstverlening die door YourVisa ten behoeve van Opdrachtgever wordt of zal worden verricht krachtens overeenkomst. Tot diensten worden - onder meer - gerekend: bemiddeling bij visum aanvragen, verzorgen van legalisaties en bemiddeling bij contacten met ambassades en consulaten e.d.;
3. YourVisa: de gebruiker van deze Voorwaarden;
4. Opdrachtgever: de wederpartij van YourVisa zijnde de persoon of onderneming die de diensten afneemt dan wel de houder van het paspoort;
5. Overeenkomst: de tussen YourVisa en Opdrachtgever gesloten of te sluiten overeenkomst, betreffende de te leveren diensten, met inbegrip van deze voorwaarden welke geacht worden deel uit te maken van de overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening die YourVisa verleend. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen YourVisa en Opdrachtgever worden afgeweken. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.
3. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. 
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle door YourVisa gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst of wijziging komt tussen YourVisa en Opdrachtgever slechts tot stand indien Opdrachtgever de aanbieding van YourVisa ondertekend aan YourVisa heeft geretourneerd.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW.
3. YourVisa kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is YourVisa daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YourVisa anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht YourVisa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en of wetten, vracht, koersnoteringen en ambassadeprijzen die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst. Bij wijziging van een of meer dezer factoren heeft YourVisa het recht de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van de wijziging met terugwerkende kracht te wijzigen.
2. YourVisa heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voor zover die derden of hun werknemers jegens de Opdrachtgever van YourVisa wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunne behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe YourVisa hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van YourVisa. Te hunne aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van YourVisa, als omschreven in deze voorwaarden.
3. YourVisa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra naar billijkheid vast te stellen honorarium in rekening worden gebracht.
5. De Opdrachtgever zal YourVisa kosteloos alle informatie verstrekken die YourVisa in verband met de overeenkomst redelijkerwijs nodig acht en is verplicht te zorgen dat de vereiste documenten, tijdig in het bezit van YourVisa zijn.
6. YourVisa is niet gehouden, doch wel gerechtigd te onderzoeken of de gedane opgaven juist en volledig zijn.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YourVisa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YourVisa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YourVisa zijn verstrekt, heeft YourVisa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan YourVisa ter beschikking heeft gesteld. YourVisa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YourVisa is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. Nakoming van de overeenkomst zal geacht te hebben plaatsgevonden indien de overeengekomen diensten door YourVisa zijn verricht. Hierbij dient vermeld te worden dat er sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst   gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. YourVisa garandeert dat de diensten naar beste kunnen zullen worden verricht. Een verdergaande garantie met betrekking tot verrichte diensten wordt niet verstrekt.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. YourVisa is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst YourVisa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van YourVisa kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
2. Indien YourVisa tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is YourVisa gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is YourVisa gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. 
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De servicekosten worden na een verloop van 24 uur na een geplaatste order nooit gerestitueerd.
6. Het paspoort blijft de gehele periode van de aanvraag in ons bezit. Zodra de aanvraag in behandeling is genomen, is het niet meer mogelijk om het paspoort tussentijds terug te ontvangen. Bij annulering van de Opdrachtgever, blijft de Opdrachtgever gebonden aan het maximale tijdsbestek van het aangegeven serviceniveau.
7. Bij weigering van een visum, om welke reden dan ook, worden de ambassadekosten alsmede de servicekosten niet gerestitueerd.

Artikel 6. Overmacht

1. YourVisa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop YourVisa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YourVisa niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van YourVisa of van derden daaronder begrepen. YourVisa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat YourVisa zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. YourVisa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
4. Voor zover YourVisa ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YourVisa gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling elektronisch geschieden gelijktijdig met het plaatsen van de order via het betalingssysteem op de website van YourVisa.
2.
 Indien anders overeengekomen dan in artikel 7.1 beschreven staat dient betaling steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door YourVisa aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door YourVisa aangegeven. YourVisa is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4.
 YourVisa heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. YourVisa kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. YourVisa kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. 
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan YourVisa verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien YourVisa echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7. Iedere vorm van bezwaar tegen de inhoud van de factuur zal door de Opdrachtgever binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan YourVisa worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard.
8. YourVisa is gerechtigd zaken, documenten en gelden terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot haar vorderingen zijn voldaan.
9. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid - waaronder begrepen ambassades en consulaten - in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen aan YourVisa te vergoeden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen alle documentatie, alsmede alle dragers van intellectuele eigendomsrechten waar Opdrachtgever in verband met de overeenkomst op enige wijze kennis van neemt, zullen te allen tijde de eigendom blijven van YourVisa en zullen niet zonder voorafgaande toestemming van YourVisa mogen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Ditzelfde geldt voor de informatie die wordt verstrekt op de website van YourVisa.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien YourVisa aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. YourVisa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YourVisa is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van YourVisa zal bovendien te allen tijde beperkt zijn tot 1) de Contractprijs of 2) het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van YourVisa zal worden uitbetaald, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.
4. YourVisa zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor economische schade of gevolgschade met inbegrip van - maar niet beperkt tot - gederfde winst en immateriele schade.
5. De Opdrachtgever is jegens YourVisa aansprakelijk voor de schade tengevolge van de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de instructies en gegevens, het niet of tijdig ter beschikking stellen van documenten.
6. De Opdrachtgever vrijwaart YourVisa voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met (uitvoering van de) Overeenkomst, tenzij YourVisa ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk zou zijn.
7. De Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de persoonlijke gegevens en de data die vermeld worden op het aangevraagde visum / de aangevraagde visa. YourVisa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutief uitgegeven visa.

Artikel 10. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© YourVisa, Realisatie door Websentiment